Skip to main content

Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) van Milieu sprak met het College van B & W

  • Bron:
  • Datum:
  • Link:

Een aantal omwonenden kreeg de gelegenheid om persoonlijk aan de staatssecretaris en aan milieu-ambtenaren hun zorgen te uiten omtrent de huidige situatie en de urgentie van de wens om bloed te kunnen testen. Het college van B & W sprak een half uur met de staatssecretaris.

Petitie aangeboden
Media waren niet geïnformeerd om in alle rust met elkaar in gesprek te gaan. Dat gebeurde in het hoofdgebouw van ASVZ De Merwebolder. Omdat het gerucht van het gesprek de redactie van Sliedrecht24 bereikte, vroegen wij fractievoorzitter Anton van Rees (PvdA) of dat klopte. Hij kon het onderhoud bevestigen. Volgens Van Rees waren vijftien tot twintig direct omwonenden aanwezig. Ook Van Rees was daarbij. “Ik heb de staatssecretaris namens alle mensen die zich bij ons aangemeld hebben een petitie meegegeven met het verzoek zich in te zetten voor een te starten bloedonderzoek in samenwerking met het ministerie voor Volksgezondheid en Sport, waar deze mensen graag aan mee zouden doen.” Over het gesprek met Dijksma zegt Van Rees: “Alles op spoed. Als RIVM eerder kan leveren tegen extra personeelsinzet dus kosten zei Dijksma letterlijk ‘dan schokken wij’.”

Hier volgt de letterlijke tekst van de petitie:

Sliedrecht, 18 april 2016

Geachte Staatssecretaris mevr. Dijksma, Beste Sharon,

Namens de bewoners en oud-bewoners in de omgeving van Chemours (voorheen DuPont) overhandig ik u symbolisch de toegang tot ons bestand van mensen die zich spontaan hebben gemeld bij de PvdA Sliedrecht om hun zorgen te uiten over de uitstoot van PFOA door Chemours. In totaal gaat het hierbij om ruim 350 personen.

Deze spontane reacties kwamen vooral nadat bekend werd dat er een steekproefonderzoek gehouden zou worden n.a.v. het RIVM rapport. Deze mensen willen graag meedoen aan zo’n onderzoek.

Ze zijn inmiddels allemaal op de hoogte van de door de regionale Dienst Gezondheid & Jeugd te Dordrecht geuite bezwaren hiertegen, omdat de uitslag niet gekoppeld zou kunnen worden aan een gezondheid bevorderende medische actie.
Toch maakt het uit kunnen laten voeren van een bloedonderzoek voor deze mensen wel degelijk iets uit. Zeker na de publicaties in het Algemeen Dagblad waarbij melding werd gemaakt van extreem hoge concentraties PFOA in het bloed van een oud-medewerker van DuPont en zijn echtgenote.

Een gemeten gemiddelde of lage waarde PFOA in het bloed kan voor deze mensen een geruststellend effect hebben. Een te hoge waarde daarentegen bevordert de alertheid op de eigen gezondheid en medische klachten, nu en in de toekomst.
Wij realiseren ons terdege dat dit wellicht vooral psychologische effecten zijn. Maar angst voor de gezondheid is ook een serieuze gezondheidsklacht. Het is niet voor niets dat inmiddels veel mensen (400) zich op eigen initiatief bij het Resultlaboratorium hebben gemeld voor een bloedonderzoek. Deze mensen willen het gevoel terug dat ze zelf de regie hebben over hun gezondheid. Een regie die ze door Chemours is ontnomen en die onder het toeziend oog van de overheid heeft kunnen ontstaan.

Derhalve verzoek ik u deze petitie met uw collega van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te willen delen en samen een invulling te geven aan een door de Dienst Gezondheid & Jeugd uit te laten voeren bloedonderzoek op vrijwillige basis voor iedereen die tussen 1970 en 2012 woonachtig of werkzaam was binnen een straal van 2 km rondom Dupont.

Tevens verzoeken wij u, namens de gehele regio, om grondig uit te laten zoeken wat er de afgelopen decennia is vergund en geëmitteerd aan schadelijke stoffen, welke procedures daarbij werden gevolgd en kritisch tegen het licht te houden op welke wijze hierop door de verschillende diensten en instanties werd gehandhaafd.

Namens de betrokken bewoners van deze regio,
Anton van Rees
Fractievoorzitter PvdA Sliedrecht

Bron: Sliedrecht24.nl