Skip to main content

De uitstoot van PFOA in Dordrecht

 • Bron:
 • Datum:
 • Link:

De uitstoot van PFOA in Dordrecht

 • Op de locatie van Chemours, voorheen de fabriek van DuPont, in Dordrecht is PFOA toegepast bij de productie van Teflon™ van 1967 tot 2012. Chemours is de huidige vergunninghouder van de Teflon productie (PTFE- en FEP-fabriek)1 
 • De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ) heeft namens de provincie Zuid-Holland de milieuvergunning verleend en toezicht gehouden. De emissievoorschriften in de vergunning voldeden volgens OZHZ aan de landelijke richtlijnen.
 • Uit nader onderzoek van de OZHZ is gebleken dat ook vanuit de Viton-installatie tot 2001 PFOA in de lucht uitgestoten is, waarvoor echter geen vergunning was verleend.
 • Recent onderzoek van het RIVM (deels o.b.v. schattingen) toonde aan dat het waarschijnlijk is dat omwonenden van de chemiefabriek DuPont/Chemours in Dordrecht jarenlang (tot maximaal 25 jaar) aan hogere waarden PFOA via de lucht zijn blootgesteld dan de door het RIVM vastgestelde grenswaarde voor chronische blootstelling. Het RIVM stelt dat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten en beveelt verder onderzoek aan.
 • Er bestaat nu geen zekerheid over de risico’s van PFOA bij drinkwaterwinning ten noorden van de Merwede.
 • Gesuggereerd wordt dat de gevaren van PFOA al sinds 2001 bekend zijn, maar de Nederlandse toezichtsautoriteiten dat hebben genegeerd. Er is nooit specifiek onderzoek gedaan naar de mogelijke vervuiling van PFOA in de omgeving van Dordrecht. terwijl daar alle reden toe was. Dit zal nader moeten worden onderzocht.

DuPont/Chemours

 • Chemours heeft duizenden werknemers over de hele wereld en haar bedrijven genereerden een omzet van ongeveer 6 miljard dollar in 2014. Chemours werkt op 37 productiefaciliteiten, gevestigd in 12 landen en bedient verschillende duizenden klanten in meer dan 130 landen.
 • The Chemours Company bestaat sinds 1 juli 2015 en is een afsplitsing van DuPont . Chemours heeft ook verplichtingen overgenomen, welke voortkomen uit rechtszaken tegen DuPont . In de Verenigde Staten lopen zo’n 3500 civiele zaken tegen de chemiereus.
 • Op basis van interne documenten van DuPont kwam in 2000 naar voren, dat DuPont in 1993 wist dat "PFOA kanker teelbal-, alvleesklier- en levertumoren bij lab dieren veroorzaakt" en het bedrijf begon alternatieven te onderzoeken. Men koos er echter voor PFOA te blijven gebruiken .
 • Ook werd duidelijk, dat " 3 M en DuPont meer dan vier decennia geheime medische studies naar PFOA uitvoerden ", zowel als dat DuPont in1961 al op de hoogte was van hepatomegalie (abnormaal vergrote lever) in muizen gevoed met PFOA , , .

C8 of PFOA

 • Perfluoroctaanzuur of decapentafluoroctaanzuur, vaak afgekort als C8 of PFOA (waar de A voor acid staat) is een fluorkoolstof en een hulpstof in de bereiding van TeflonTM..
 • Mensen kunnen worden blootgesteld aan PFOA via consumptie van voedsel en drinkwater en door het inademen van lucht die PFOA bevat. Omdat PFOA zich kan ophopen in het menselijk lichaam, is het van belang om bij de beoordeling van de risico’s ook rekening te houden met de blootstelling in het verleden en dus de gehele periode van emissie te beschouwen (1970-2012)
 • PFOA is een stof die in verband wordt gebracht met levereffecten, effecten op de ontwikkeling van de ongeboren vrucht, en een mogelijk kankerrisico. In epidemiologische studies is een relatie gevonden tussen PFOA blootstelling en de aanwezigheid van nierkanker en testeskanker. Bovendien is bekend dat PFOA slecht afbreekbaar is in het milieu en in het menselijk lichaam en zich kan ophopen in het lichaam.
 • Als gevolg van een class-action rechtszaak en een groepsschikking met DuPont, zijn onderzoeken uitgevoerd naar de bevolking rond een chemische fabriek, welke werd blootgesteld aan een hoger niveau van PFOA. De conclusie was dat er waarschijnlijk een verband is met zes gezondheidseffecten: nierkanker, teelbalkanker, colitis ulcerosa, ziekte van de schildklier, hypercholesterolemie (hoge cholesterol) en zwangerschap-geïnduceerde hypertensie (hoge bloeddruk).
 • In 2013 is de stof in Europa o..b.v. de EU-REACH verordening op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen geplaatst, omdat de stof moeilijk afbreekbaar is (persistent), bio-accumulerend, schadelijk voor de voortplanting en mogelijk kankerverwekkend,. Sinds 2 oktober 2013 is PFOA geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend (Carc. 2) op grond van de CLP-verordening ,.
 • Onduidelijk is op dit moment welke stof als vervanger van PFOA in Dordrecht wordt gebruikt. Bekend is dat de nieuwe chemische stof GenX door DuPont wordt gebruikt voor het maken van Teflon en vele andere producten, waarvan ook de effecten zijn onderzocht. In één experiment ontwikkelden ratten, die meer dan twee jaar verschillende hoeveelheden van de GenX ontvngen. kankerachtige tumoren in de lever, de alvleesklier en de testikels, volgens een verslag van DuPont in januari 2013. Naast de kanker ontwikkelde sommige van de aan GenX-blootgestelde ratten in dat experiment ook goedaardige tumoren, evenals nierziekten, lever degeneratie en uteriene poliepen., .

c8 claim omgeving overzicht

 

Figuur.

 

De berekende jaargemiddelde PFOA concentratie in de buitenlucht in 2000 (ng m-3) in de omgeving van DuPont Chemours Nederland. Contouren geven de gebieden weer waarin een minimale concentratie berekend is van 25 (lichtblauw) respectievelijk 75 ng m-3 (donkerblauw)

De mediane concentratie waaraan omwonenden in deze gebieden kunnen zijn blootgesteld bedraagt 50 (lichtblauw) respectievelijk 100 ng m-3 (donkerblauw).

De berekeningen moeten als indicatief beschouwd worden.